15.03.2016

Olimpiada Solidarności Dwie dekady historii

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”
III edycja

I. Informacje ogólne:
Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku
Patronaty: Prezydent Lech Wałęsa, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński
Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie trzecich klas technikum z całej Polski
Termin: Rok szkolny 2015/2016.

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja Konkursowa

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Prof. Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autor i współautor wielu książek oraz prac naukowych.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Ustalenie listy materiałów źródłowych dla uczestników Konkursu;

2. Przygotowanie zestawów pytań wraz z modelami odpowiedzi i schematem punktowania do wszystkich trzech etapów Konkursu;

3. Opieka nad regulaminowym przebiegiem trzeciego stopnia Konkursu.

Strona internetowa
Podstawowym narzędziem informacji o konkursie jest strona internetowa http://olimpiadasolidarnosci.pl na której umieszczane są informacje dotyczące m.in.. roli i obowiązków Nauczyciela Prowadzącego, zakresie tematycznym poszczególnych etapów konkursu oraz materiały źródłowe pomocne w przygotowaniach do kolejnych etapów konkursu.

II. Organizacja i przebieg Konkursu:

Konkurs składa się z 3 etapów (szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego). Nad całością organizacji oraz przebiegiem konkursu czuwa Komitet Organizacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostaną w Regulaminie opracowanym przez Organizatora.
1. Terminy i zasady kwalifikacji
Warunkiem wzięcia przez szkołę udziału w konkursie będzie rejestracja szkoły na stronie internetowej konkursu nie później niż do 15 listopada 2015 roku. Rejestracji dokonuje Nauczyciel Prowadzący.
Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 24 listopada 2015 roku we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Eliminacje pierwszego stopnia zorganizuje zgłaszający szkołę do konkursu nauczyciel, zwany dalej Nauczycielem Prowadzącym. Do jego obowiązków będzie należało:

1. Przeprowadzenie I etapu konkursu w szkole (w tym wydrukowanie testów);

2. Sprawdzenie testów z I etapu konkursu wg klucza dostarczonego przez Organizatora;

3. Przesłanie wyników I etapu konkursu do Organizatora;

4. Towarzyszenie laureatom etapu szkolnego w etapie wojewódzkim konkursu.
Ponadto, Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, będzie towarzyszył grupie finalistów w spotkaniu integracyjnym w Gdańsku oraz w trakcie finału konkursu.
Nad przebiegiem pierwszego etapu konkursu będzie czuwała Szkolna Komisja Konkursowa (powołana w każdej szkole) w skład, której wejdą: Nauczyciel Prowadzący oraz druga osoba wskazana przez dyrektora szkoły.
Do etapu wojewódzkiego konkursu z każdej szkoły awansować będzie dwoje uczniów z najlepszymi wynikami. W przypadku, gdy uczniów z najlepszymi wynikami będzie więcej niż dwoje (np. 3 osoby uzyskają tyle samo punktów, a jednocześnie będzie to najlepszy wynik w danej szkole), zostanie przeprowadzona dogrywka.

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Drugi etap (wojewódzki) planowany jest w marcu 2016 roku w 16 województwach jednocześnie, w miejscu wskazanym przez przedstawicieli poszczególnych Urzędów Marszałkowskich, zwanych dalej Koordynatorami Wojewódzkimi.

Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.

Nad przebiegiem drugiego etapu będzie czuwała trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa w skład, której wejdą: Koordynator Wojewódzki, jako Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz dwie wskazane przez niego osoby posiadające uprawnienia egzaminatorów egzaminów zewnętrznych z historii lub wiedzy o społeczeństwie.
Trzy osoby, które zdobędą najwyższą ilość punktów, przejdą do trzeciego etapu (ogólnopolskiego). W przypadku, gdy nie uda się w sposób jednoznaczny, wyłonić zwycięskiej trójki Wojewódzka Komisja Konkursowa ma obowiązek zarządzić i przeprowadzić dogrywkę. Zasady przeprowadzenia dogrywki będą szczegółowo opisane w Regulaminie. Dogrywka zostanie przeprowadzona tego samego dnia, po ogłoszeniu wyników przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

Wycieczka integracyjno-poznawcza
Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, Organizator zaprosi wszystkie drużyny (wraz z Nauczycielami Prowadzącymi) na wizytę studyjną do Gdańska, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności”, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich.

Trzeci etap (finał) „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” planowany jest w czerwcu 2016 roku w Nowohuckim Centrum Kultury.

W finale weźmie udział szesnaście trzyosobowych zespołów.

Egzamin finałowy składa się z dwóch części – prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat, ogłoszony na stronie internetowej konkursu oraz rundy pytań ustnych. Drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów w finale, zdobędzie pierwszą nagrodę.

Nagrodami za I miejsce w konkursie:

1. Indeksy na studia

2. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej

3. Stypendia naukowe

Nagrodami za II i III miejsce w konkursie będą:

1. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;

2. Stypendia naukowe.
Szkoły, których uczniowie będą laureatami I miejsca w konkursie, zostaną uhonorowane specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem, a nauczyciele prowadzący uczniów ze zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody pieniężne.

olimpiada_banner

 

Wtorek, 15.03.2016, 206
godz. 10:00

Dział Oświatowy, pok. 201b
telefon: 12 644 02 64 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl