OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator danych:
Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK),
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
Inspektor Ochrony Danych:– kontakt: IODO@NCK.KRAKOW.PL

Twoje prawa:

Za każdym razem, gdy wasze dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcecie ograniczyć ich przetwarzanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi lub je po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany adres e-mail.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy gdy sam nam je podasz w postaci: imienia, nazwiska, e-mail, nr telefonu, daty rejestracji na wydarzenie oraz potwierdzenie zapisu na usługi newslettera NCK.
W celu rejestracji na newsletter NCK, świadczenia usługi newslettera NCK oraz okresowej informacji drogą elektroniczną o ofertach i promocjach wydarzeń.
Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja usług

Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych :

Oferty newslettera nie są profilowane.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Podstawa prawna przetwarzania:

Wykonanie umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest Klient, zgodnie z REGULAMINEM STRONY INTERNETOWEJ

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług newsletter NCK

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy ( firmą świadczącą te usługi jest Freshmail.

FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155c,
31- 406 Kraków

Twoje dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu .


 REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY

 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Nowohuckim Centrum Kultury zwany dalej „Regulaminem” stosuje się do wszystkich zajęć prowadzonych przez poszczególne Działy Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK) z wyłączeniem Centrum Języków Obcych, Krakowskiego Centrum Choreograficznego oraz zajęć prowadzonych w ramach Dwuletniego Studium Tańca.
 2. Zapisy na zajęcia organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury odbywają się przez Internet lub w poszczególnych Działach Nowohuckiego Centrum Kultury.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków jest wniesienie stosownych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. Wniesienie stosownych opłat jest jednoznaczne z akceptacją  niniejszego Regulaminu. 
 4. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto – filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez NCK zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych NCK. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych NCK.

II. Płatności za zajęcia 

 1. Wysokość opłat za zajęcia organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury reguluje cennik opłat wprowadzany zarządzeniem Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury na dany rok kulturalno – oświatowy.
 2. Opłaty można wnosić w kasie (gotówką bądź kartą płatniczą) Nowohuckiego Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków lub przelewem.
 3. W przypadku uiszczenia opłat miesięcznie lub semestralnie nie uwzględnia się zwrotu kosztów  z powodu nieobecności  na  zajęciach.
 4. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 5. Na prośbę uczestnika Nowohuckie Centrum Kultury wydaje faktury za opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 6. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć lub lista obecności.

 

III. Organizacja zajęć 

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez poszczególne działy merytoryczne i instruktorów Nowohuckiego Centrum Kultury.
 2. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, jak również odwołania terminu zajęć w nagłych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie w porozumieniu z uczestnikami.
 3. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bądź przesunięcia terminu jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej ilości osób. Wymagana ilość osób w każdej z grup ustalana jest przez pracowników poszczególnych działów merytorycznych.
 4. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego na stałe, bądź wprowadzenia czasowego zastępstwa.
 5. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wskazania instruktorowi osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 6. Uczestnicy zajęć w trakcie zajęć prowadzonych przez Nowohuckie Centrum Kultury są zobowiązani do postępowania zgodnego z poleceniami instruktora prowadzącego zajęcia oraz są zobowiązani do postępowania niezakłócającego prowadzenia zajęć i nieutrudniającego innym uczestnikom udziału w zajęciach.
 7. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązani są do poinformowania instruktora o szczególnych okolicznościach związanych ze stanem zdrowie dziecka.
 8. W przypadku pogorszenia samopoczucia, pojawienia się niepokojących objawów uczestnik powinien poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

IV. Zasady korzystania z sal, w których organizowane są zajęcia i pozostałego terenu Nowohuckiego Centrum Kultury

 1. Uczestnicy zajęć mają bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której odbywają się zajęcia.
 2. Uczestnicy bądź ich rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie i wyposażeniu sal spowodowane umyślnie.
 3. Uczestnicy zajęć w trakcie przebywania na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury są zobowiązani do postępowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Nowohuckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza salą, w której odbywają się zajęcia.
 5. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach, na korytarzach przed salami Nowohuckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 7. Na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, wnoszenia i używania na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury broni i innych przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia.

V. Ochrona danych osobowych (informacja)

 1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 3. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr Krakowskiej Karty Rodzinnej i czas jej ważności, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, materiał foto-filmowy,  zbierane są przez NCK w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Nowohuckim Centrum Kultury, w tym postanowienia regulaminów dotyczących konkretnych zajęć organizowanych przez Nowohuckie Centrum Kultury.


REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ

NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE

§ 1

Niniejszy „Regulamin strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie” określa zasady funkcjonowania i zasady korzystania ze strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, zwanej dalej „Serwisem”.

§ 2

Wydawcą Serwisu jest Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem I/1, posiadające NIP 675-000-65-76 oraz REGON 001002538, zwane dalej „NCK”

§ 3

 1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących NCK i działalności NCK, w tym wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez NCK. NCK może zamieszczać w Serwisie także inne informacje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, w tym także dotyczące innych podmiotów.
 2. NCK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z Serwisu.
 3. NCK dokłada starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność NCK za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki. NCK nie odpowiada również za treść stron internetowych, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią Internet zapewnianego we własnym zakresie przez osobę chcą korzystać z Serwisu, oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego łączenie się z siecią Internet, korzystanie z zasobów Internetu i wyświetlanie stron internetowych za pomocą przeglądarki stron internetowych. NCK zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody NCK, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Wszelkie prawa do logotypu NCK zamieszczonego w Serwisie, prawa do Serwisu, w tym do formy Serwisu, przysługują Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie i jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, jest zabronione.

§ 5

 1. NCK w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
 2. NCK może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane przez okres trwania usługi i kasowane po uzyskaniu informacji od użytkownika o rezygnacji z usługi. (np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji, znajdujacy się w każdym newsletterze. Przetwarzanie danych osobowych przez NCK odbywa się zgodnie z ogólnym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..
 3. W czasie korzystania z Serwisu może zdarzyć się, że NCK przekaże na urządzenie osoby korzystającej z Serwisu informację w formie plików „Cookie”, które pomagają NCK rozpoznać to urządzenie automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Pliki Cookies umożliwiają NCK w szczególności dopasowywanie Serwisu do zainteresowań osób korzystających z Serwisu. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu nie wyraża zgody na rozpoznawanie jej urządzenia, NCK prosi o nastawienie przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki Cookies z twardego dysku urządzenia, blokowała wszystkie Cookies lub ostrzegała osobę korzystającą z Serwisu, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.
 4. Dane gromadzone w dziennikach logów Serwisu są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. NCK nie zabiega o identyfikację osób korzystających z Serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. NCK informuje, że może zostać zobowiązane do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych, w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 6. NCK zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera NCK. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera Serwisu jest następujący:
  1. publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  2. nazwę stacji osoby korzystającej z Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa osoby korzystającej z Serwisu podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania http,
  6. kod odpowiedzi http,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę korzystającą z Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony NCK nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu.
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 7. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, NCK okresowo analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów, itp.
 8. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią NCK. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 9. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. NCK nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 6

 1. NCK informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by osoba korzystająca z Serwisu wyposażyła swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowała, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 2. NCK informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu NCK (np. ataki na jego witryny), jak i osób korzystających z Serwisu.
 3. NCK informuje, że mimo stosowania przez NCK nowoczesnych technologii zabezpieczających nie istnieje zabezpieczenie chroniące całkowicie przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. NCK nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i Serwisu.

§ 7

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych podmiotów innych, niż NCK.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 1. urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, materiał foto-filmowy,  zbierane są przez NCK w celu realizacji kursów językowych, w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 2. Uczestnik lub rodzic/opiekun wyraża w Umowie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna dziecka do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Informacje przechowywane w bazie Centrum nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych (informacja)

 1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 3. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zbierane są przez NCK w celu realizacji usług rezerwacji i sprzedaży biletów, a także w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych:

nauki gry na instrumentach, śpiewu klasycznego oraz Studiu Piosenki i Teatru

organizowanych w NCK w sezonie 2018/2019

 

 I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem zapisu na zajęcia jest:

– posiadanie instrumentu muzycznego (np. gitara, skrzypce, ukulele, akordeon, keyboard, za wyjątkiem pianina)

– ustalenie terminu lekcji i wybór instruktora wg aktualnego harmonogramu zajęć na dany sezon

– zarejestrowanie uczestnika w elektronicznym systemie BILETYNA

– wybór opłaty (karnet lub jednorazowa wejściówka)

– podpisanie przez rodzica/ opiekuna regulaminu. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto-filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez NCK zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych NCK. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych NCK.

– uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem NCK przed rozpoczęciem zajęć

II.PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za zajęcia w NCK reguluje cennik, obowiązujący w danym sezonie zamieszczony na stronie www.nck.krakow.pl.
 2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Opłaty wnoszone są najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Opłat można dokonywać:

– w kasie NCK od poniedziałku do soboty w godzinach urzędowania, gotówką lub kartą płatniczą

– przelewem na konto bankowe NCK: PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130

(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj instrumentu, nazwisko instruktora)

 1. Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym przysługuje 50% zniżki.

(UWAGA: zniżka nie dotyczy jednorazowych wejściówek na zajęcia).

III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
 2. Pojedyncza lekcja trwa 45 minut i odbywa się na podstawie grafiku przygotowanego przez organizatora zajęć.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sali i instruktora w przypadku zdarzeń losowych.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ

 1. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania karnetu lub jednorazowej wejściówki na zajęcia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć karnet lub wejściówkę instruktorowi.
 3. Instruktor zajęć na karnecie zaznacza daty obecności lub jej brak.
 4. Niewykorzystane zajęcia w karnecie przepadają, nie ma możliwości ich odrobienia.
 5. Za niewykorzystane zajęcia, nie przewiduje się zwrotu płatności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 7. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora zajęcia będą odrabiane w innym terminie.
 8. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora.
 9. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o nieobecności na zajęciach najpóźniej dzień przed zajęciami.
 10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy zajęć.

V. Ochrona danych osobowych (informacja)

 1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):

– e-mail: iodo@nck.krakow.pl

– listownie na adres: al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

 1. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr Krakowskiej Karty Rodzinnej, Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym i czas ich ważności, pobierane są przez NCK w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;

– osoby upoważnione przez Administratora danych;

– podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:

– dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego.

 


REGULAMIN

REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW

W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY

I. Rezerwacja biletów 

 1. Pracownicy Biura Organizacji Widowni prowadzą rezerwację biletów indywidualnych i grupowych:
  a) telefoniczną: tel. 12 644 02 66 wew. 55, w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00,
 1. b) osobiście, pok. 111 w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00,
 2. c) mailowo: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL
 1. Kasa biletowa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów indywidualnych tel. 12 644 02 66 56 lub osobiście, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00 i w soboty od 11.00 do 19.00
 2. Rezerwacja drogą mailową może być przyjęta po uzyskaniu następujących informacji: imię, nazwisko, nr telefonu osoby rezerwującej, adres e-mail.
 3. Klient poprzez wysłanie e-mail z danymi, o których mowa w pkt 3 powyżej dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez NCK na potrzeby, które są niezbędne do rezerwacji i sprzedaży biletów i oświadcza że dane osobowe, które przekazał są prawdziwe.
 4. Rezerwacja drogą mailową biletów indywidualnych i grupowych jest ważna pod warunkiem otrzymania wiadomości zwrotnej.
 5. Zarezerwowane bilety należy wykupić osobiście dokonując płatności w kasie, lub przelewem na rachunek bankowy Nowohuckiego Centrum Kultury w terminie uzgodnionym podczas rezerwacji. Zarezerwowane a niewykupione w uzgodnionym terminie bilety zostają anulowane.
 6. Wniosek o dokonanie rezerwacji grupowej w formie pisemnej należy wysłać do Biura Organizacji Widowni e-mailem (REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL), przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty rezerwacji. Niezależnie od wybranej formy potwierdzenia, musi ono dotrzeć do Biura Organizacji Widowni w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożona była rezerwacja.
 7. W przypadku nieodebrania i niezapłacenia za bilety grupowe z winy rezerwującego jest on zobowiązany do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. Nowohuckie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty jeżeli sytuacja wynikła z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki losowe). W takim przypadku rezerwujący zobowiązany jest wysłać do Biura Organizacji Widowni pisemne oświadczenie, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów.
 8. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Biura Organizacji Widowni o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

II. Sprzedaż biletów 

 1. Bilety na organizowane przez Nowohuckie Centrum Kultury imprezy są sprzedawane w kasie NCK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00 w soboty od 11.00 do 19.00 i w niedzielę oraz na godzinę przed organizowaną imprezą.
 2. Sprzedaż biletów prowadzona jest również za pomocą aplikacji internetowych znajdujących się na stronie internetowej: nck.krakow.pl
 3. Faktury VAT wystawiane są przez kasjera lub w Dziale Finansowo Księgowym pok. 106, na życzenie klientów po okazaniu paragonu fiskalnego będącego dowodem zakupu biletów w terminie  do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę dotyczy osób fizycznych dla podmiotów gospodarczych najpóźniej do 15-tego dnia następnego miesiąca po dokonaniu zapłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem faktura VAT wystawiana jest na podstawie wpływu na rachunek bankowy oraz zgłoszonej prośby.
 4. Nowohuckie Centrum Kultury nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

 

III. Zwroty 

 1. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczoną imprezę, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 2. Jeden bilet uprawnia do udziału w imprezie tylko jedną osobę.
 3. Zwrot i wymiana biletów zakupionych przez osoby indywidualne przyjmowane są najpóźniej do 7 dni przed imprezą, na którą zostały zakupione.
 4. Zwrotu za bilety opłacone przelewem dokonuje się jedynie przelewem na konto klienta.
 5. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za zakupiony bilet odbywa się na podstawie paragonu z kasy fiskalnej dołączonego do biletu. Kasa zwraca pieniądze w ustalonym przez NCK terminie.

 

UWAGA
Prosimy o punktualne przybycie na każdą imprezę. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię, a nabyte przez nich bilety nie podlegają zwrotowi. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania imprezy. W trakcie imprez obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, nagrywania i filmowania.

IV. Ochrona danych osobowych (informacja)

 1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 3. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zbierane są przez NCK w celu realizacji usług rezerwacji i sprzedaży biletów, a także w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 


REGULAMIN

 CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE

 

 1. Centrum Języków Obcych Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, zwane dalej „Centrum”, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Nowohuckiego Centrum Kultury.
 2. Celem działalności Centrum Języków Obcych jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
 3. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów standardowych.
 4. Kursy specjalistyczne, kursy przygotowujące do matury, egzaminów, kursy konwersacyjne, zajęcia indywidualne oraz kursy standardowe i specjalistyczne dla firm i instytucji odbywają się według indywidualnych ustaleń.
 5. Cennik kursów corocznie ustala Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury.
 6. Zapisy na kursy językowe odbywają się przez Internet lub w Centrum Języków Obcych. Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z akceptacją  niniejszego Regulaminu.
 1. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto – filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez NCK zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych NCK. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych NCK.

 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Zimowy rozpoczyna się w październiku i trwa do lutego. Semestr letni rozpoczyna się w lutym i trwa do czerwca.
 2. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, co pozwala na ukończenie jednego poziomu zaawansowania.
 3. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich posiadających pełne kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języków obcych. Dobór kadry jest uzależniony od profilu grupy i wieku uczestników.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 5. Kursy prowadzone są w grupach: dzieci 4-6 lat do 10 osób; 7-18 lat oraz dorośli (18+) do 12 osób.
 6. Zajęcia na kursach odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Centrum.
 7. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 4 osoby), Centrum może zaproponować m.in.: zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie,  zajęcia w skróconym wymiarze godzin, dopłatę do wymaganego minimum czterech osób lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zrealizowane zajęcia.
 8. W uzasadnionych przypadkach Centrum może utworzyć grupę składającą się z mniejszej ilości uczestników, dotyczy to np. kursów języka rosyjskiego.
 9. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup w trakcie trwania kursu.
 10. W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zajęć odbywających się według innego rozkładu niż ustalony w ust. 6.
 11. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
 12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie uczestnika do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie odbywa się po konsultacji z lektorem.
 13. W Centrum obowiązują dni wolne od zajęć jak w szkołach publicznych.

II. REKRUTACJA I OPŁATY

 1. Kwalifikacja uczestnika do odpowiedniej grupy jest przeprowadzana w ramach ceny za kurs.
 2. Grupy są tworzone w oparciu o wynik testu pisemnego i rozmowy z lektorem, z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb. O miejscu w grupie decyduje dokonanie płatności za kurs.
 3. W zajęciach kursu językowego może uczestniczyć osoba, która zawarła umowę z Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie dotyczącą udziału w kursie języka obcego (dalej: „Umowa”).
 4. Rezerwacja miejsca na kursie następuje po zawarciu Umowy.
 5. Opłatę za kurs płatną jednorazowo albo w ratach ustalonych w Umowie można uiszczać w kasie Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie bądź przelewem na konto bankowe zgodnie z zawartą Umową.
 6. Nieobecność na kursie nie stanowi podstawy do zmniejszania, ani odstąpienia od pobierania opłaty za kurs.
 7. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia przez niego kursu bez podania przyczyny. W takim przypadku Centrum naliczy Uczestnikowi opłatę za udział w kursie odpowiadającą  ilości lekcji zrealizowanych do chwili otrzymania przez Centrum oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku wypowiedzenia przez uczestnika kursu umowy po upływie  14 dni od daty rozpoczęcia przez niego kursu, nie przysługuje mu prawo do uzyskania zwrotu wniesionych opłat za kurs oraz jest on zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat należnych do końca semestru. W przypadku osób niepełnoletnich wypowiedzenie podpisuje rodzic lub opiekun. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Uczestnik ma prawo rezygnacji z drugiego semestru kursu pod warunkiem uregulowania w całości należności za I semestr kursu. Rezygnacja, musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności najpóźniej do 15 stycznia każdego roku. Brak rezygnacji w ww. terminie jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty należności za II semestr kursu mimo braku uczestnictwa w zajęciach.
 9. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez Centrum pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 10. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
 11. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń są zobowiązani nabyć je na swój koszt.
 12. Za opóźnienia w zapłacie opłat za kurs Centrum będzie naliczało ustawowe odsetki za opóźnienie.

 III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA CENTRUM

 1. Centrum nie wykorzystuje w nauczaniu jednej metody dydaktycznej – korzysta z wielu nowoczesnych oraz sprawdzonych teorii i metod. Linie programowe kursów opracowane przez Centrum są zgodne z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Rady Europy.
 2. Centrum uczy z nowoczesnych podręczników dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce oraz wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych.
 3. Centrum zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 4. Lektorzy mają obowiązek przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy uczestników oraz wewnętrzne egzaminy końcowe.
 5. Podczas 90 minutowych zajęć z dziećmi lektor ma prawo zrobić kilkuminutową przerwę po pierwszej godzinie zajęć. Przerwa wlicza się do czasu trwania zajęć.
 6. W przypadku nieobecności lektora, Centrum zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym z uczestnikami lub ich opiekunami.
 7. Centrum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (do lat 18) tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 9. Centrum gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości uczestników w trakcie trwania kursu (poniżej 4 osób). W takich sytuacjach stosuje się odpowiednio pkt I ppkt 7.
 10. Centrum ma prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego (np. na wniosek lektora, jeśli uczestnik uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych uczestników), rażąco narusza porządek zajęć, nietykalność cielesną innego uczestnika, lektora lub pracownika Centrum.
 11. Centrum w każdym momencie ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowych w przypadku gdyby z powodów organizacyjnych lub finansowych prowadzenie kursu nie było celowe dla Centrum, w szczególności w przypadku gdy liczba uczestników będzie zbyt niska. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Centrum zwróci uczestnikowi wniesioną przez niego opłatę za udział w kursie, pomniejszoną o kwotę odpowiadającą lekcjom zrealizowanym do chwili otrzymania przez uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik, który dołączył do grupy z opóźnieniem lub opuścił kilka zajęć z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa prawo do trzech w roku bezpłatnych konsultacji uzgodnionych z lektorem w wymiarze 45 min. każda.
 2. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za kurs, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 3. Postępy uczestników są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania.
 4. Uczestnicy otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenia uczestnika lub rodzica/opiekuna w trakcie semestru.
 5. Na koniec roku szkolnego uczestnicy, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia testu końcowego i frekwencji na zajęciach – minimum 60%, a w przypadku dzieci – pozytywnej oceny lektora i frekwencji na zajęciach – minimum 60%.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 3. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr Krakowskiej Karty Rodzinnej i czas jej ważności, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, materiał foto-filmowy,  zbierane są przez NCK w celu realizacji kursów językowych, w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK.  Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 2. Uczestnik lub rodzic/opiekun wyraża w Umowie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna dziecka do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Informacje przechowywane w bazie Centrum nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.

 


REGULAMIN

PARKINGU 

NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE

 

 1. Parking jest administrowany przez Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie zwane dalej Zarządzającym.
 2. Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym, czynnym cała dobę.
 3. Z parkingu mogą korzystać: posiadacze abonamentów miesięcznych wydanych przez Zarządzającego oraz pozostałe osoby, chcące korzystać z parkingu, które uiszczą opłatę za parkowanie i będą przestrzegały niniejszego Regulaminu.
 4. Posiadacze abonamentów zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu, za szybą samochodu identyfikatora wydanego przez Zarządzającego, potwierdzającego płatność za abonament za dany miesiąc.
 5. Płatność za abonamenty odbywa się z góry na początku miesiąca w kasie Zarządzającego lub u osób obsługujących parking (parkingowych). Płatność obciążająca pozostałe osoby korzystające z parkingu realizowana jest u osób obsługujących parking, zgodnie z czasem korzystania z parkingu i aktualnie obowiązującym cennikiem – przy wyjeździe z parkingu.
 6. Cennik obowiązujących opłat za korzystanie z parkingu jest ustalony przez Dyrektora NCK i jest wywieszony przy wjeździe na parking.
 7. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie w miejscach wskazanych przez parkingowych.
 8. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zgodnego z prawem bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po terenie parkingu. Na terenie całego parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h.
 9. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez parkingowych.
 10. Zarządzający ma prawo przyjmowania na parking pojazdów będących wyłącznie w należytym stanie technicznym, które nie powodują zagrożenia i nie wywołują szkód dla ludzi i innych pojazdów oraz otoczenia. W przypadku pojazdów niespełniających wymogów, określonych w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający lub parkingowi mają prawo odmówić przyjęcia samochodu na parking.
 11. Zarządzający udostępnia miejsca parkingowe wyłącznie wówczas, gdy dysponuje wolnymi miejscami, czyli miejscami, które nie są zajęte przez pojazdy lub nie są zarezerwowane przez inne osoby. Zarządzający nie gwarantuje posiadania wolnych miejsc na parkingu.
 12. Zabronione jest parkowanie w innych miejscach niż przewiduje niniejszy Regulamin oraz wskazują parkingowi.
 13. Wobec osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu będą wyciągane stosowne konsekwencje włącznie z usunięciem pojazdu z parkingu, zakazem wjazdu na teren parkingu oraz podejmowaniem innych czynności prawnych związanych w szczególności z żądaniem zapłaty i innymi roszczeniami ze strony Zarządzającego.
 14. W przypadku braku płatności za abonament nastąpi rozwiązanie umowy i odholowanie pojazdu na koszt właściciela pojazdu po upływie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia braku płatności.
 15. W przypadku pozostawienia pojazdu bez wykupienia abonamentu i braku płatności przez okres dłuższy niż jeden miesiąc od upływu okresu parkowania, za które uiszczono opłatę, nastąpi odholowanie pojazdu na koszt właściciela, oraz podjęte zostaną czynności prawne celem uzyskania przez Zarządzającego przysługujących mu środków finansowych.
 16. Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu, nie dokonuje dozorowania pojazdów, ani też nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia pojazdów spowodowane z jakichkolwiek innych przyczyn, niż wyłączna wina umyślna Zarządzającego.
 17. Korzystanie z parkingu nie oznacza zawarcia z Zarządzającym umowy przechowania pojazdu.
 18. Wjazd na parkingu lub zakup abonamentu parkingowego, jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości, zobowiązaniem do stosowania i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 19. Zarządzający ma prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu, które będą obowiązywały od dnia określonego przez Zarządzającego, nie wcześniejszego niż ogłoszenie tych zmian poprzez wywieszeni ogłoszenia na terenie parkingu.
 20. Ochrona danych osobowych: W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (D.z U. z 2018r. poz. 1000) informujemy, że:
 • Administratorem danych jest:

Nowohuckie Centrum Kultury (NCK),

 1. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 • Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, email, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, wizerunek zarejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego zbierane są przez NCK w celach i zakresie koniecznym dla stosowania niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe korzystanie z parkingu NCK.
 • Podstawa prawna przetwarzania: wykonanie umowy na korzystanie z parkingu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane przez okres realizacji umowy (korzystanie z parkingu NCK) oraz okres niezbędny do realizacji roszczeń NCK z tytułu opłat parkingowych, a w przypadku wizerunku zarejestrowanego przez kamery monitoringu wizyjnego przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
 • Za każdym razem, gdy Twoje dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcesz ograniczyć ich przetwarzanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi lub je po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany w pkt 2) adres e-mail. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Korzystający z parkingu zakupując abonament lub wnosząc opłatę parkingową dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez NCK danych osobowych przekazanych NCK.