Przetwarzanie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – art. 13 RODO

Nowohuckie Centrum Kultury w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady  podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych informuje:

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.

 

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

 • e-mail: iodo@nck.krakow.pl
 • poczta tradycyjna: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

 

Cele przetwarzania

Przetwarzamy dane tylko wtedy gdy osoba zainteresowana przekaże je NCK w celach:

 • edukacyjnych,
 • promocyjnych – zdjęcia i filmy,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy,
 • w związku z usługą Newsletter NCK,
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych NCK,

a także w związku realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), oraz wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznych (art. 6 ust.1 lit. e RODO).

 

Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w związku z usługą Newsletter – przez okres trwania usługi,
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych NCK  – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


Prawo

Każdy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.


Zgoda

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.


Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych