Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców

Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców

Konkurs ma na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Kluby to miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To także miejsca, gdzie rodzice i opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do udziału w konkursie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Termin realizacji zadania publicznego: 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Termin składania ofert upływa 21 lutego 2022 r. o godz. 15.00

Informacje o konkursie:
Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12 616 50 58 (w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NGO Generator).

Więcej informacji:
https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/256914,56,komunikat,konkurs_ofert_na_prowadzenie_klubow_rodzicow_z_dziecmi_do_lat_3_.html