Dwuletnie Studium Tańca – specjalizacja taniec ludowy

Dwuletnie Studium Tańca – specjalizacja taniec ludowy

Dwuletnie Studium Tańca profesjonalnie przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze instruktorów z dziedziny tańca ludowego. NCK posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w edukacji instruktorów tańca, poparte rekomendacją Narodowego Centrum Kultury w Warszawie do prowadzenia tego typu nauczania. W zakresie ukończonej specjalizacji, absolwent studium jest profesjonalnie i metodycznie przygotowany do pracy jako instruktor tańca oraz posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu artystycznym. Studium poprzez swój program wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego wykonywania zadań instruktora z zakresu form tanecznych, pracy z grupą oraz metodyki nauczania właściwej dla określonej specjalizacji.

Program studium obejmuje następujące zagadnienia:
Pedagogika (wybr. zagadnienia)
Anatomia, fizjologia i biomechanika (wybr. zagadnienia)
Historia tańca i baletu
Rytmika z umuzykalnieniem
Zasady muzyki z elementami form muzycznych
Prawo autorskie
Praca z zespołem
Polska kultura ludowa (wybr. zagadnienia)
Polska muzyka ludowa
Inscenizacja i reżyseria (wybr. zagadnienia)
Kompozycja tańca
Folklor taneczny wybranych regionów Polski
Polskie tańce narodowe
Technika wolna
Podstawy tańca klasycznego z metodyką nauczania (wybr. zagadnienia)

Gwarantujemy wysoki poziom kursu, kadrę specjalistów i pedagogów o najwyższych kwalifikacjach.

 

Sposób organizacji:

Kurs trwa 2 lata (cztery semestry), odbywa się w systemie spotkań dwudniowych (sobota i niedziela). Ilość zajęć ogółem: 620 godzin.
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem, pracą kontrolną lub egzaminem, uczestnicy otrzymają indeksy.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia studium wydany rzez Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie. Wraz z dyplomem ukończenia studium, słuchacz otrzymuje suplement potwierdzający kwalifikacje posiadane przez absolwenta studium.

Zajęcia odbywają się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Koszt za 2 lata: 7400 zł

 

Warunki przyjęcia:

  1. Przesłanie wypełnionej Karta zgłoszenia na adres e-mail: adam.sliwa@nck.krakow.pl.
  2. Ukończony 18 rok życia.
  3. Udokumentowane uczestnictwo w zajęciach tanecznych w zespołach tanecznych.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań udziału w studium i pracy w zawodzie instruktora tańca.
  5. Wniesienie opłaty za zajęcia kwalifikacyjne wysokości 100 zł.
  6. Pozytywny wynik ruchowych zajęć kwalifikacyjnych.

Po przyjęciu do studium każdy uczestnik ma obowiązek:

  1. Podpisać dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Podpisać dwustronną umowę z Nowohuckim Centrum Kultury.
  3. Dostarczyć 3 fotografie o wymiarach 3x4cm, opisane na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
  4. Wnieść opłatę semestralną za I semestr. Każda następna wpłata powinna być uiszczona na początku każdego rozpoczynającego się semestru.

Po podpisaniu umowy uczestnik studium dokonuje wpłaty bankowej na konto NCK: PKO Bank Polski – 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 lub w kasie Nowohuckiego Centrum Kultury.

7400 zł za dwa lata

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 600 514 731
adam.sliwa@nck.krakow.pl 

podobne zajęcia