17/10/2019

Rigging, Trussing, Hoisting. Podstawy BHP na scenie – SZKOLENIE

Rigging, Trussing, Hoisting. Podstawy BHP na scenie – SZKOLENIE

AST-PROJEKT.EU oraz Nowohuckie Centrum Kultury zapraszają na szkolenie dotyczące bezpiecznej pracy na scenie obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu podwieszeń, używania kratownic scenicznych oraz wciągarek.

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznymi metodami podwieszeń, budową konstrukcji, organizacją pracy na scenie oraz właściwym
użytkowaniem wciągarek scenicznych. Zagadnienia te przedstawione zostaną zarówno pod kątem obowiązującego prawa i wymaganych uprawnień, jak i praktycznych rozwiązań i tzw. dobrych praktyk. Poruszone zostaną kwestie związane z dozorem Urzędu Dozoru Technicznego oraz kwestiami BGV-C1 oraz DGUV 17 i 18.

termin: 24 października 2019 (czwartek), g. 10.00-14.00
miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury

Szkolenie dedykowane osobom pracującym przy technice scenicznej w formie wykładu i seminarium.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – obowiązkowa rejestracja: zatorski@ast-projekt.eu

Więcej informacji <kliknij>

 

Szkolenie operatorów wciągarek scenicznych z egzaminem UDT

AST-PROJEKT i Nowohuckie Centrum Kultury zapraszają na szkolenie zakończone egzaminem UDT dla kandydatów na operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego w zakresie kategorii II W.
Zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym operator urządzenia Transportu Bliskiego Powinien posiadać stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie poprowadzą doświadczeni Konserwatorzy z uprawnieniami na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia w UDT.

Terminy szkoleń: 24-25.10.2019r.
Termin egzaminu zostanie ustalony z Inspektorem UDT po złożeniu wniosków o sprawdzenie kwalifikacji.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zatorski@ast-projekt.eu

Koszt szkolenia: kategoria II W wciągarki 500,00 zł
Koszt egzaminu: 171,94 zł (płatne bezpośrednio do UDT)

Dlaczego konieczne jest posiadanie uprawnień ?
Zgodnie z Art. 2373. § 1. Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  Niewypełnienie tego obowiązku może spowodować odpowiedzialność karną pracodawcy. Zgodnie z art. 220 k.k.,: kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli działa umyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawową zasadą podczas pracy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Chcąc to bezpieczeństwo zapewnić w przypadku urządzeń dźwignicowych, muszą być one obsługiwane przez wykwalifikowane osoby z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Reguluje to ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 r. poz. 1321). W myśl tej ustawy operatorzy obsługujący wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów (zarówno linowe, jak i łańcuchowe), nie muszą posiadać żadnych specjalnych uprawnień. Natomiast operatorzy urządzeń do transportu ręcznego z napędem elektrycznym muszą legitymować się zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do obsługi urządzeń danej kategorii.

Warunkiem zdobycia zaświadczenia kwalifikacyjnego jest pozytywne zaliczenie egzaminu składanego przed komisją organizowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin się z części teoretycznej i praktycznej.

Więcej informacji <kliknij>