powrót

OFERUJEMY:

 • kursy ogólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty
 • kursy przygotowujące do matury
 • kursy przygotowujące do egzaminów językowych Cambridge (FCE, CAE)
 • Business English

 

KURSY DLA DZIECI W WIEKU 6 LAT

Zajęcia w najmłodszych grupach wiekowych zapewniają dzieciom możliwości poznania języka obcego za pomocą zabaw ruchowych, piosenek, rymowanek i gier. Dzieci rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 • kurs obejmuje 30 spotkań po 45 min
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej
 • kurs trwa dwa semestry

Pod koniec każdego semestru rodzice otrzymują raporty informujące o postępach ich dziecka w nauce.

 

KURSY DLA DZIECI I-III KLASA ORAZ IV-VII KLASA

Uczniowie stopniowo budują swoją świadomość językową w zakresie języka obcego. Rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu poprzez aktywne, ciekawe zajęcia i stymulujące ćwiczenia.

 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 60 min (I-III klasa) lub 1 raz w tygodniu 90 min (IV-VII klasa)
 • kurs trwa dwa semestry

Pod koniec każdego semestru rodzice otrzymują raporty informujące o postępach ich dziecka w nauce.

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Uczniowie rozwijają umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie przyswajając i doskonaląc  podstawowe środki językowe (leksykę, gramatykę, wymowę). Budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się językiem obcym.

Celem kursu jest:
– rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, słuchania nagrań audio ze zrozumieniem, reagowania w określonych sytuacjach, tworzenie i przetwarzanie tekstu, doskonalenie środków językowych (gramatyka i słownictwo);
– solidne i gruntowe usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych;
– zapoznanie uczniów ze strukturą egzaminu, systemem oceniania oraz rodzajami zadań egzaminacyjnych.

Bieżące konsultacje z lektorem umożliwiają wyjaśnienie wątpliwości dotyczących języka obcego.

 • kursy organizowane są od poziomu B1 do poziomu B2
 • kursy obejmują 60 godzin lekcyjnych lub zegarowych
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 lub 2 godziny lekcyjne lub zegarowe, kurs trwa dwa semestry

Pod koniec każdego semestru rodzice otrzymują raporty informujące o postępach ich dziecka w nauce.

 

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Kursanci rozwijają  swoje umiejętności językowe, pogłębiają znajomość środków językowych pozwalających na doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku obcym oraz zdobywają pewność w posługiwaniu się językiem obcym.

 • kursy organizowane są od poziomu A1 do poziomu C2
 • kursy obejmują 60, 90 lub 120 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub zegarowe; 3 godziny lekcyjne oraz 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub zegarowe, kurs trwa dwa semestry

 

KURSY DLA MATURZYSTÓW NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

celem kursu jest :

 • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej)
 • ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
 • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

Bieżące konsultacje z lektorem umożliwiają wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących języka obcego.

 • kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, kurs trwa dwa semestry i kończy się pod koniec kwietnia

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH

Kursy egzaminacyjne zawierają zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu .

Kursy przygotowujące do egzaminów  w ramach Cambridge ESOL obejmują:

 • FCE (First Certificate in English) – egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średnim ( pozimo B2 )
 • CAE (Certificate in Advanced English) – egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym ( poziom C1 )

Egzaminy Cambridge z języka angielskiego stanowią poświadczenie kwalifikacji językowych. Dzięki swojej międzynarodowej renomie doskonale wyglądają w CV i otwierają wiele drzwi na całym świecie.

Kliknij tutaj, żeby przejść do strony Cambridge ESOL.

 • kurs obejmuje 90 lub 120 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • kurs trwa dwa semestry

 

Informacje i zapisy:
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
NCK, bud. A, pok. 121

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.
telefon: 12 644 02 66 wew. 40
e-mail: jezyki@nck.krakow.pl