Konkurs ofert – Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 – 2023

Konkurs ofert – Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 – 2023

28 lipca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację, w okresie od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Konkurs organizuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Termin realizacji zadania publicznego: od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00.

<Więcej informacji o konkursie – kliknij>