Fundusze Europejskie – Rewitalizacja otoczenia NCK

W latach 2020-2021 Nowohuckie Centrum Kultury zrealizowało modernizację otoczenia wokół budynków instytucji. Dzięki niej krakowianie mogą korzystać z blisko trzyhektarowej, wielofunkcyjnej przestrzeni pomiędzy Placem Centralnym a Łąkami Nowohuckimi. Zmiany, choć nie są rewolucyjne, widać gołym okiem – jest ładniej, czyściej i bezpieczniej.

Jeszcze przed dwoma laty teren wokół NCK nie zachęcał do odwiedzin – na pokaźnej liście wszystkich jego mankamentów czołowe miejsca zajmowała daleko posunięta degradacja nawierzchni dróg, chodników i obiektów małej architektury, brak oświetlenia czy liczne bariery architektoniczne, utrudniające korzystanie chociażby osobom starszym. Antywizytówkę instytucji stanowił zwłaszcza nieużywany basen do wodowania modeli pływających (wykorzystywany niegdyś przez pracownię modelarską, mieszczącą się w instytucji), „straszący” na tarasie graniczącym z Łąkami Nowohuckimi. Problematyczne było też samo dojście do NCK – zapadnięty chodnik pomiędzy głównym wejściem do budynku a aleją Jana Pawła II po większych opadach zamieniał się w rozlewisko.

Prace modernizacyjne, prowadzone przez kilkanaście miesięcy, objęły całość obszaru użytkowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Jako pierwszy do użytku oddano parking – ze zmodernizowanym oświetleniem, udrożnioną kanalizacją deszczową, nową nawierzchnią i zmienionym układem miejsc postojowych. Znalazło się na nim miejsce dla autokarów oraz punkt „pocałuj i jedź”. Dla osób o szczególnych potrzebach wyznaczono 8 odpowiednio oznakowanych miejsc. Korzystanie z parkingu ułatwia m.in. system elektronicznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych czy kasy, w których można uregulować opłatę za postój.

Od wiosny 2021 r. sukcesywnie oddawano do użytku teren przed, za i pomiędzy budynkami NCK. Działania objęły m.in. wymianę nawierzchni asfaltowych dróg, ułożenie nowych nawierzchni chodników (częściowo po nowym śladzie, z pokryciem istniejących „dzikich” przedeptów), modernizację obiektów małej architektury, jak chociażby murów oporowych, barierek czy kładki na drodze prowadzącej z parkingu. Stare, całkowicie zużyte maszty oświetleniowe zastąpiły nowe, dyskretnie wpasowujące się w otoczenie budynku. Dzięki ławkom, nawiązującym swoim kształtom do bryły budynku, skwer przed NCK stał się przyjemnym miejscem do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Zmianę przeszła także szata roślinna wokół NCK. Usunięto część drzew – głównie chorych, rozsadzających rozrastającymi się korzeniami nawierzchnie dróg i chodników (problem ten widoczny był w szczególności na parkingu) bądź kolidujących z przebiegiem podziemnych instalacji. W zamian rewitalizowany teren wzbogacił się m.in. o dęby, sosny, klony oraz katalpy. Z każdym rokiem, w miarę rozrostu nasadzonych tam traw i krzewów, coraz bardziej spektakularnie będzie prezentować się także plac na zapleczu NCK. Warto nadmienić, że odsetek powierzchni biologicznie czynnej – a więc terenu niezabetonowanego – zwiększył się wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych. W utrzymaniu zieleni w dobrej kondycji powinien pomóc także system zraszania i podlewania.

Inwestycja pod nazwą „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII” kosztowała blisko 8,4 mln zł, z czego 5,3 mln zł pochodziło z funduszy europejskich (RPO WM 2014-2020, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie).

Stan po rewitalizacji:

Stan sprzed rewitalizacji: