Fundusze Europejskie – Modernizacja Sceny NCK

Nowohuckie Centrum Kultury zrealizowało projekt pod nazwą „Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.  Środki z UE wyniosły 1 999 294,93 zł, przy całkowitej wartości projektu 9 255 559,59 zł. Zrealizowano go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Celem bezpośrednim projektu była modernizacja i doposażenie sprzętowe sali widowiskowej NCK wraz z zapleczem, natomiast cele długofalowe obejmują wzrost jej wykorzystania, obniżenie kosztów utrzymania obiektu, pozyskanie i utrzymanie nowych odbiorców oferty kulturalnej, zacieśnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, a także poprawę wizerunku NCK i Nowej Huty.

W ramach wykonanych prac wymieniono wykładziny i fotele, okładziny ścienne, scena zyskała nową podłogę, a ściany zostały przemalowane. Zastosowane rozwiązania są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia. Na uwagę zasługuje fakt zastosowania specjalnej okładziny ściennej pochłaniającej dźwięk, z kolei automatycznie rozwijane rolety akustyczne umożliwiają dostosowanie możliwości sali do wymogów dźwiękowych danego spektaklu czy koncertu. Zarówno rolety, jak też zakupione w ramach projektu nowe mikrofony, głośniki, reflektory i zaplecze techniczne znacznie zwiększają możliwości realizacyjne nowych wydarzeń, szczególnie tych bardziej zaawansowanych technicznie. Ważnym elementem jest zastosowanie rozwiązań, które pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni korzystać z oferty Nowohuckiego Centrum Kultury – przykładem jest pętla indukcyjna.

Modernizacja sali widowiskowej w znacznym stopniu wpłynęła na możliwości, jakimi Nowohuckie Centrum Kultury dysponuje w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych. Nowy, lepszej jakości sprzęt, zastosowanie nowatorskich rozwiązań oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zdecydowanie zwiększają konkurencyjność instytucji i pozwalają na jej dalszy rozwój.

 


Widok ze sceny na salę teatralną – przed modernizacją


Widok ze sceny na salę teatralną – po modernizacji


Widok z ostatnich rzędów widowni na salę teatralną – przed modernizacją


Widok z ostatnich rzędów widowni na salę teatralną – po modernizacji


Pulpit akustyczno-oświetleniowy – przed modernizacją


Pulpit akustyczno-oświetleniowy – po modernizacji


Wizualizacja wyglądu sali teatralnej po modernizacji


Widok sprzed sceny na salę teatralną – po modernizacji


Widok ze sceny na sprzęt oświetleniowy i widownię – po modernizacji