06/05/2020

ZAKUP DZIEŁ – wsparcie dla lokalnych twórców i artystów. Nabór wniosków

ZAKUP DZIEŁ – wsparcie dla lokalnych twórców i artystów. Nabór wniosków

Cztery miejskie instytucje kultury – Nowohuckie Centrum Kultury, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza oraz Krakowskie Forum Kultury – w ramach programu „Zakupu dzieł” przeznaczą łącznie 250 000 zł na wsparcie dla lokalnych artystów i twórców, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili źródła dochodu.

Program to jeden z elementów pakietu działań pomocowych „Kultura Odporna”, który, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, realizuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Epidemia koronawirusa doprowadziła do czasowego zamknięcia instytucji kulturalnych, odwołania wielu zaplanowanych wydarzeń i zawieszenia mnóstwa projektów i inicjatyw, ale dotkliwie uderzyła również w lokalnych twórców, artystów i animatorów kultury, pozbawiając ich dotychczasowych źródeł dochodu. Dlatego, w ramach pakietu działań pomocowych „Kultura Odporna” przewidzieliśmy wsparcie finansowe także dla nich – w formie programu „Zakupu dzieł”. Realizację tego zadania powierzyliśmy czterem miejskim instytucjom kultury, które doskonale znają środowiska twórcze na obszarach swojego działania i będą w stanie najefektywniej rozdysponować środki
– wyjaśnia Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 

Dla kogo i na jakich zasadach

Program jest skierowany do artystów lub twórców (osób fizycznych), którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacą tutaj podatki i w związku z epidemią koronawirusa stracili źródła dochodu – aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia lub dochodów z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają świadczeń socjalnych.

W ramach programu „Zakupu dzieł” będą wspierane działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej. Składając wniosek trzeba będzie przedstawić propozycję takiego projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w ramach programu „Zakupu dzieł”,
a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2500 zł brutto.

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się Komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury, będących współorganizatorami programu. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym (zgodności z regulaminem programu „Zakupu dzieł”) oraz merytorycznym – w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, zgodność dzieła z założeniami programu „Zakupu dzieł”, a także spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi „Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” oraz komplementarność działań służących jego realizacji. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych. Pieniądze będą wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury realizujących program: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury lub Nowohuckie Centrum Kultury.

 

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Zakupu dzieł” można składa od 6 do 17 maja 2020 r., na dwa sposoby:

  • elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: kulturaodporna@krakowskieforum.pl
  • osobiście – wrzucając wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Na kopercie z wnioskiem powinien znaleźć się dopisek: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program „Zakupu dzieł”.

Wyniki naboru (lista wnioskodawców i wybranych do realizacji dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością wynagrodzenia) zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania wniosków na miejskiej platformie internetowej kraków.pl oraz na stronach internetowych miejskich instytucji kultury biorących udział w programie.

Regulamin programu oraz załączniki:
Regulamin_Programu _Zakup dzieł <kliknij aby pobrać>
2020 05 05 Załącznik nr 1 do Regulaminu_Kultura odporna_Zakup dzieł <kliknij aby pobrać>
2020 05 05 Załącznik nr 2 do Regulaminu_Kultura odporna_Zakup dzieł <kliknij aby pobrać>

 

Kompleksowe wsparcie

Prezydent Miasta Krakowa 16 kwietnia 2020 r. wydał zarządzenie dotyczące przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych,  mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Znalazły się w nim rozwiązania wspierające m.in. branżę turystyczną, sportową oraz organizacje pozarządowe. Wprowadzono także czasowe zmiany związane z wysokością czynszów mieszkaniowych i opłat za wynajem lokali należących do Gminy Miejskiej Kraków. Przewidziano również kompleksowe wsparcie dla sektora kultury. Poza uwzględnionymi w zarządzeniu zasadami wsparcia ekonomicznego dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie Krakowa, dodatkowo, powierzono Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK realizację pakietu działań pod nazwą „Kultura Odporna”, adresowanego do środowiska twórczego i artystycznego, którego działalność została zagrożona stanem epidemii COVID-19. Pakiet obejmuje indywidualnych twórców i artystów, organizacje pozarządowe i instytucje kultury, a także sektory kreatywne powiązane z kulturą, w tym, m.in.: producentów muzycznych i audiowizualnych, sektor sztuk wizualnych, filmowy i wydawniczy. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to ok. 12 milionów złotych.