Projekt artystyczny dla seniorów

W 2022 roku wspólnie z OFF Foundation (Hodworks company) z Budapesztu i Divadlo na Cucky z Ołomuńca realizowaliśmy projekt „Lifelong Art in V4 countries”. Celem tej międzynarodowej inicjatywy było opracowanie nowych form zaangażowania seniorów w aktywności artystyczne i pogłębienie dialogu międzypokoleniowego. Dzięki tej współpracy jako Krakowskie Centrum Choreograficzne rozszerzyliśmy swoją dotychczasową działalność, zapraszając do działań twórczych nową grupę odbiorców. Z kolei dla seniorów udział w tym przedsięwzięciu stanowił okazję do nabycia nowych umiejętności scenicznych, rozwoju kreatywności, zwiększenia pewności siebie i poprawy dobrostanu. 

Projekt składał się z trzech etapów. W fazie przygotowawczej, w trakcie kilkudniowego warsztatu, artyści z trzech państw opracowali wspólnie metodologię procesu twórczego, opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach pracy z grupami społecznie wykluczonymi. W kolejnym etapie, trwającym 14 tygodni, uczestnicy i uczestniczki pod kierunkiem artystów przygotowywali spektakl „The voice of seniors”, który miał swoją premierę podczas Krakowskiego Festiwalu Tańca. Projekt zakończyliśmy spotkaniem podsumowującym, które obejmowało projekcję krótkich reportaży dokumentujących pracę wszystkich trzech zespołów. 

Artyści zaangażowani w projekt:

Barbara Bujakowska – tancerka, choreografka i pedagożka związana z Krakowem. Taniec studiowała na Anton Bruckner Privatuniversität w Linz w Austrii oraz w ramach programu przygotowawczego szkoły SEAD w Salzburgu, wcześniej była uczennicą Studia Baletowego przy Operze Krakowskiej, uprawiała też gimnastykę sportową. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009). Wybrane spektakle: Swan_like, Movement Modular Synthesis,3-DanceHappy!, Śniło mi się, że pozostał po nas pusty pokójJestem miłością, Jestem miłością II, Rozmowy z Lou, Jestem miłością III.

Karol Miękina – aktor, tancerz, choreograf i pedagog tańca. Studiował na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. W latach 2011-2013 członek zespołu Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego, obecnie współpracuje z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Bagatela, Teatrem Groteska oraz Operą Krakowską. Laureat Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2014). Wybrane spektakle: Public Space, Homo religiosus.

Łukasz Laxy – wiolonczelista, kontratenor, dyrygent i nauczyciel śpiewu. Absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dyrygent Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego i współtwórca Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej, której celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej edukacji. 

fot. Klaudyna Schubert/Aleksander Hordziej

wideo: Aleksander Hordziej

Recenzja spektaklu „The voice of seniors”

O procesie pracy

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Strona Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/ 

Strona projektu: https://offalapitvany.hu/projektek/lifelong-art-in-v4-countries/

ENGLISH VERSION:

In 2022, together with the OFF Foundation (Hodworks company) from Budapest and Divadlo na Cucky from Olomouc, we implemented the project 'Lifelong Art in V4 countries’. The aim of this international initiative was to develop new forms of involving seniors in artistic activities and to deepen intergenerational dialogue. Thanks to this cooperation, we as the Krakow Choreographic Centre have expanded our existing program by inviting a new target group to take part in creative activities. In turn, for the seniors, participation in this project provided an opportunity to acquire new stage skills, develop their creativity, increase their self-confidence and improve their well-being. 

The project consisted of three phases. In the preparatory phase, during a workshop lasting several days, artists from the three countries jointly developed a methodology for the creative process, based on their previous experience of working with socially excluded groups. In the next stage, which lasted 14 weeks, the participants, under the guidance of the artists, prepared a performance entitled ’The voice of seniors’, which had its premiere during the Krakow Dance Festival. The project concluded with a closing meeting, which included the screening of short films  documenting the work of all three teams.

Artists engaged in the project:

Barbara Bujakowska – dancer, choreographer, dance teacher based in Krakow. She studied dance at the Anton Bruckner Privatuniversität in Linz and completed a foundation course at the Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) in Salzburg. She also attended Krakow Opera’s Ballet Studio and practiced gymnastics. She was awarded a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage in 2009.

Choreographer of: Swan_like, Movement Modular Synthesis, 3-Dance.

Performer in: Happy!, Śniło mi się, że pozostał po nas pusty pokój, Jestem miłością, Jestem miłością II, Rozmowy z Lou, Jestem miłością III.

Karol Miękina – actor, dancer, choreographer, dance teacher. He studied at the Faculty of Dance Theatre in Bytom (National Academy of Theatre Arts in Krakow). Member of Polish Dance Theatre – Poznań Ballet ensemble in 2011-2013, currently cooperates with Juliusz Słowacki Theatre in Krakow, Bagatela Theatre, Groteska Theatre and Krakow Opera. Laureate of „Young Poland” scholarship prize awarded by Ministry of Culture and National Heritage in 2014. Choreographer of Public Space (2013), Homo religiosus (2014).

Łukasz Laxy – cellist, conductor, countertenor, teacher of voice emission. Graduated from the Academy of Music in Kraków, majoring in cello and conducting. Conductor of Krakow Revolutionary Choir and co-creator of Autonomous Educational Space which aims at increasing access to free education. 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Visegrad Fund website: https://www.visegradfund.org/ 

Project website: https://offalapitvany.hu/projektek/lifelong-art-in-v4-countries/