Marsz Marsz Polonia – wystawa fotografii

Marsz Marsz Polonia – wystawa fotografii

wernisaż wystawy – 1.10.2021 r. (piątek), g. 12.00

wystawa czynna: 1 października – 31 grudnia 2021 r., Złota Galeria CENTRUM

Wystawa Marsz Marsz Polonia, zrealizowana z inicjatywy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, przedstawia polską diasporę widzianą poprzez obiektyw najwybitniejszych fotografów polskich i amerykańskich od początku XX wieku do czasów nam współczesnych.

Spośród różnych dyscyplin twórczych fotografia szczyci się dziś opinią jednej z najbardziej demokratycznych. Chociaż narodziła się w Europie, swój dynamiczny rozwój w drugiej połowie XIX wieku, a potem wejście w obieg masowy zawdzięcza amerykańskiemu wynalazkowi. W 1888 roku George Eastman opatentował zwijaną błonę fotograficzną i wprowadził na rynek nowy typ aparatu – kamerę Kodak – dzięki któremu fotografowanie stało się powszechnie dostępne. Jak żadne inne medium fotografia towarzyszy więc nowoczesnej historii Stanów Zjednoczonych: dokumentując wojnę secesyjną, portretując przybijających do wybrzeża Ameryki imigrantów czy wreszcie przekazując na Ziemię obrazy pierwszych kroków człowieka na księżycu. Wszystkie te wydarzenia zapisały się w naszej pamięci pod postacią silnych obrazów fotograficznych.

Jednym z rozdziałów tej historii są dzieje polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Prezentujemy je poprzez sześć, różnych gatunkowo i wykonanych na przestrzeni stulecia cykli fotograficznych, które opisują wybrane momenty i miejsca amerykańskiej Polonii. Najstarszym dokumentem są portretowe fotografie imigrantów z początków XX wieku. Skomplikowana etnicznie grupa pochodząca z Europy Środkowej trafia do amerykańskiego tygla („melting pot”), jednak nie roztapia się w nim całkowicie, a polski ślad widoczny jest w kolejnych pokoleniach w kulturze, obyczajach, pamiątkach, a nade wszystko w dorocznej paradzie, którą maszeruje wielobarwny korowód polskich typów. Słynna nowojorska Parada Pułaskiego jest motywem przewodnim wystawy. Ten głośny i tłumny przemarsz Piątą Aleją odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę października. Poprzez zdjęcia prasowe i amatorskie pokazujemy historię Parad Pułaskiego. Z kolei jej współczesne oblicze ukazują fotografie cenionego artysty i fotoreportera Michała Szlagi. Codzienne życie Polonii w latach 1970. i 1980., w przededniu przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce, dokumentują prace wybitnej artystki Zofii Rydet z jej monumentalnego Zapisu socjologicznego. Do tradycji fotografii humanistycznej nawiązuje natomiast cykl Josepha Jaworskiego Panna Maria, w którym autor przygląda się wiejskiej społeczności jednej z najstarszych polskich enklaw w Stanach Zjednoczonych. Artystyczną puentą wystawy są zaś wykonane w 2007 i 2008 roku, w Chicago – stolicy polskiej Ameryki – prace Allana Sekuli, amerykańskiego twórcy o polskich korzeniach, jednego z najwybitniejszych światowych fotografów działających na styku sztuki konceptualnej, aktywizmu politycznego i dokumentu społecznego.

March March, Polonia, organized by the Consulate General of the United States of America in Krakow, presents the Polish diaspora as seen through the lens of the most prominent Polish and American photographers from the early 20th century to the present day.

Of all the various creative disciplines, photography is known as one of the most democratic. Although it was born in Europe, it owes its dynamic development in the second half of the 19th century, and then its entry into mass circulation, to an American invention. In 1888, George Eastman patented a roll of photographic film and introduced a new type of camera – the Kodak camera – thanks to which photography became widely available. Through photography, we have witnessed the evolution of modern history in the United States: documenting the Civil War, immigrants arriving on America’s shores, or finally, transmitting back to Earth the images of man’s first steps on the moon. All these events have been etched into our memories in the form of powerful photographic images.

One chapter of this history is the story of the Polish community in the United States, which is presented in March March, Polonia through six photographic series. Varying in genre and time period, made over the course of a century, these works describe select moments and scenes from the Polish community in America, with the famous Pulaski Parade in New York forming the leitmotif of the exhibition. The oldest documents are portrait photographs of immigrants from the early 20th century. The ethnically complex group originating from Central Europe finds itself in the melting pot of America but it does not merge completely, leaving a Polish trace visible throughout subsequent generations in their culture, customs, memorabilia, and above all, in the annual parade, which features a multicolored procession of Polishness. This thundering, crowded march down Fifth Avenue traditionally takes place on the first Sunday in October and has been documented through both professional and amateur photography. In turn, this community’s contemporary face is shown by the photographs of respected artist and photojournalist, Michał Szlaga. The everyday life of the Polish community in the 1970s and 1980s, on the eve of the restoration of democratic order in Poland, is documented in the monumental sociological record by the renowned artist Zofia Rydet. The tradition of humanist photography is referred to in Joseph Jaworski’s series Panna Maria, in which the author looks at the rural community of one of the oldest Polish enclaves in the United States. The exhibition culminates with the works of Allan Sekula, who was one of the world’s most prominent photographers working at the intersection of conceptual art, political activism, and social documentary. The featured 2007 and 2008 works by Sekula, an American artist with Polish roots, were taken in Chicago, the capital of Polish America.

W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COV-2.
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.