Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności nck.krakow.pl/galeriacentrum

Nowohuckie Centrum Kultury – Galeria Centrum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nck.krakow.pl/galeriacentrum.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści,
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.
 • Brak możliwości zwiększenia wielkości czcionki.
 • Brak możliwości zmiany kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Sobczyk.
 • E-mail: jakub.sobczyk@nck.krakow.pl
 • Telefon: +48 514043173

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miejska Kraków
 • Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
 • E-mail: bi@um.krakow.pl
 • Telefon: 12 616 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria CENTRUM znajduje się w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury.

Możesz do nas dotrzeć komunikacją miejską. Najbliżej Centrum znajduje się przystanek tramwajowy „Plac Centralny im. R. Reagana”. Zatrzymują się tutaj tramwaje linii nr 4,10, 22 i 62 oraz linia autobusowa 174.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dojście do głównego wejścia Nowohuckiego Centrum Kultury możliwy jest poprzez skwer przed NCK, na którym nie występują ograniczenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Nie występują na nim żadne krawężniki ani przeszkody, który mogłyby utrudnić poruszanie się lub stanowić zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej. Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji(8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów.

Dodatkowo ciągi piesze będą oddzielone od trawników 3 cm obrzeżem, co ułatwi osobom słabowidzącym lub niewidomym nawigację po terenie. Miejsca przeszkód terenowych tj. schody zostaną zaznaczone kostką betonową o wypukłej strukturze.

Samo wejście jest wyposażone w klamki antypaniczne i samozamykacze. NCK nie posiada drzwi otwieranych elektronicznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze Centrum są szerokie i nie posiadają progów, schodów ani innych przeszkód terenowych. Wyjątek stanowi przejście pomiędzy budynkami A i C, gdzie znajdują się dwa stopnie, natomiast przy stopniach znajduje się niewielka pochylnia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na każdą kondygnację obiektu dostać się można poprzez windę zlokalizowaną w budynku A. Dla osoby niepełnosprawnej otwieranie windy może być problematyczne ze względu na ciężkie drzwi, natomiast planowana jest jej modernizacja, która będzie polegała przede wszystkim na zwiększeniu dostępności windy i wymianę drzwi. Sama kabina jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie schody i klatki schodowe w obiekcie są wyposażone w pochwyty, co ułatwia poruszanie się po nich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wewnątrz NCK znajduje się jedna pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami – opisana powyżej. Ze względu na płaskie korytarze, bez przeszkód, nie ma potrzeby zabudowy dodatkowych.

Pierwszy rząd Sali teatralnej jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Również w pierwszym rzędzie Sali znajdują się fotele, które w razie zgłoszenia udziału osoby z niepełnosprawnością w wydarzeniu odbywającym się w tej przestrzeni, są łatwo demontowane, i umożliwiają bezpieczne ustawienie kilku wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji (8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów.