Nabór dla młodzieży polskiej i ukraińskiej do projektu artystycznego

Zapraszamy polską i ukraińską młodzież w wieku 12-16 lat do udziału w dwumiesięcznym projekcie artystycznym, który zakończy się pokazem na scenie.

Zajęcia będą odbywać się w maju, zaczynając od 5.05, i czerwcu, w każdy czwartek o godz. 18:30 – 20:00 w Studiu KCC.
Zapisać się można przez wiadomość e-mail: kcc@nck.krakow.pl
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Podczas spotkań będziemy zastanawiać się jak możemy porozumiewać się i budować relacje bez użycia werbalnego języka.

Różnimy się językiem, kulturą, doświadczeniem.
Jak i gdzie możemy się spotkać? 
Co jest wspólne dla nas, jako ludzi?
Czy ciało, ruch, dotyk i taniec mogą stać się naszym jedynym źródłem komunikacji?

Projekt zakłada równość między nauczycielem a uczestnikami, tutaj każdy jest twórcą, a nasze ciało nie jest tylko narzędziem, a przyjacielem i wsparciem.

Podczas 9 spotkań w przeciągu dwóch miesięcy pojawią się:

– ćwiczenia techniczne, pracujące z podparciem, ciężarem, równowagą, koordynacją, w oparciu o podstawowe zasady ruchu ciała, takie jak: impuls, bezwładność, spirala, grawitacja;

– laboratorium tańca i ruchu, oparte na różnych praktykach tańca współczesnego, które pozwalają zgłębić sens:

•połączenie z przestrzenią

•połączenie z rytmem i dynamiką grupy

•interakcja z innymi;

– obejrzenie kilku prac tanecznych różnych choreografów lub badaczy tańca, związanych z tematem naszego procesu artystycznego;

– pokaz finałowy, jako konsekwencja naszych działań, ale nie ich przyczyna. Nasza uwaga będzie skupiona na procesie, który jest głównym celem projektu. Nie jesteśmy zorientowani na wynik, ale wynik też jest ważny

Ponadto, projekt pomoże nastolatkom:
– lepiej poczuć siebie i swoje ciało
– działać bez obawy bycia niezrozumianym
– podejmować decyzje na podstawie własnych odczuć
– widzieć i czuć innych, być wrażliwym na otoczenie

Prowadząca:
Masha Martos
– nauczycielka tańca współczesnego, praktyk performatywnych i cielesnych dla dzieci i dorosłych
– współorganizatorka szkoły tańca dla dzieci „Cheloveki” z siedzibą w Kijowie
– organizatorka różnych interdyscyplinarnych laboratoriów, łączących taniec z różnymi formami sztuki, takich jak rysunek, architektura, rzeźba, literatura, muzyka, ect.
– organizatorka letnich szkół tańca dla dzieci oraz edukacyjnych projektów tanecznych dla dorosłych
– tancerka, performer

*****

We invite Polish and Ukrainian teenagers (12-16 ages) to participate in a two-month artistic project that will end with a show on stage.
Classes will be held in May, starting from 5.05, and in June, every Thursday at 18:30 – 20:00 in the KCC Studio.
You can sign up by e-mail: kcc@nck.krakow.pl 
Participation in classes is free.

Art project is going to connect Ukrainian and Polish teenagers in one dance space and process within two months and end with some kind of final work, shown on stage or by any other source to audience. 

We are going to explore how people can meet, communicate, understand each other and built relationships between, without using a common verbal language. 

Where and how can we meet as people, if we have different cultures, historical background and verbal languages? 

What stands common for us as humans? 

What if body, movement, touch and dance would be our only source for communication? 

It’s a research art process with equal interconnection of teacher and students, where everyone is an artist. Where the body is not an instrument but a friend and support.

9 meetings through 2 months are going to combine:

– technical exercises, which work with support, weight, balance, coordination, based on the basic principles of body movement, as: impulse, inertia, spiral, gravity 

– dance and movement laboratory, based on different contemporary dance practices, which allow to go into sense of: 

•connection with space

•connection with group rhythm and dynamic 

•interaction with others 

– watching of several dance works of choreographers or dance researchers, connected to the theme of our art process

– final work of group, as a consequence of our actions, but not the reason for them. our attention would be in the process, which is the main goal.

we are not oriented on the result, but the result is also important

however, the process of course will help teenagers:

– better feel themselves through their body, be closer to themselves

– to act without a fear of being ununderstanded/not like others 

– to take the decisions based on their own feelings 

– see and feel others, be sensitive to environment 

Teacher:
Masha Martos 
-teacher of contemporary dance, dance, performative and body practices for children and adults 
-co-organizer of dance school for kids “Cheloveki” based in Kyiv 
-organizer of different interdisciplinary laboratories, which combined dance with different art forms, as drawing, architecture, sculpture, literature, music, ect
-organizer of summer dance schools for kids and educational dance projects for adults
-dancer, performer

*****

Запрошуємо польських та українських підлітків (12-16 років) взяти участь у двомісячному мистецькому проекті, який завершиться сценічною роботою.

Заняття відбуватимуться у травні, починаючи з 5.05, та в червні щочетверга о 18:30 – 20:00 у студії KCC.

Ви можете зареєструватися, надіславши нам електронний лист на адресу: kcc@nck.krakow.pl
Участь у заняттях безкоштовна

Мистецький проект, який має на меті  об’єднати українських та польських підлітків в одному танцювальному просторі на протязі двох місяців, і можливо завершитися спільною фінальною роботою, яку буде показано глядачеві. 

Ми будемо досліджувати як саме люди можуть зустрітися, комунікувати, порозумітися та вибудовувати стосунки, не застосовуючи звичайну вербальну мову. 

Де і як ми можемо зустрітися як люди, якщо ми маємо різний культурний, історичний та мовний контекст? 

Що завжди об’єднує нас як людей? 

Що якщо тіло, рух, дотик і танець стануть нашим єдиним ресурсом у цьому? 

Це спільний дослідницький процес, де кожен, незалежно від того, чи він викладач, чи учень, у рівній мірі – митець. 

Процес, в якому танець не є інструментом, а натомість другом та опорою. 

9 занять курсу на потязі 2 місяців будуть поєднувати у собі: 

-технічні практики, які працюють з опорою, балансом, вагою та координацією, спираючись на основні принципи руху тіла: імпульс, інерція, спіраль, гравітація 

-танцювально-рухові лабораторії, на основі практик сучасного танцю, які дозволяють заглибитись у відчуття: 

•взаємодії з простором

•взаємодії з ритмом та динамікою групи 

•взаємодіі з іншим/іншими 

-передив відео танцювальних робіт деяких хореографів та дослідників танцю, які мають стосунок до теми курсу 

-фінальна робота групи, як результат дій, але не причина для них. наша увага залишитиметься у процесі, який буде основною ціллю. ми не будемо орієнтуватися на результат, але результат теж важливий для нас. 

у будь-якому разі, курс занять допоможе підліткам: 

-краще відчувати себе у тілі, бути ближчими до себе 

-діяти виходячи з власних бажань, без стразу бути незрозумілими/некрасивим/не такими як інші

-приймати рішення спираючись на своі відчуття та рішення 

-бачити та відчувати інших, та бути чутливими до оточення

Учитель:
Маша Мартос 
-викладач сучасного танцю, танцювальних, перформативних і тілесних практик для дітей та дорослих 
-співорганізатор школи танцю для дітей Cheloveki в Києві 
-організатор міждисциплінарних лабораторій, які поєднували танець з різними мистецькими напрямами, а також освітніх проектів для дітей та дорослих 
-танцівниця, перформерка