Międzynarodowy Dzień Tańca

Podczas Międzynarodowego Dnia Tańca, odbędą się interdyscyplinarne warsztaty taneczne z Mashą Martos, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych od 8 do 108 lat.

[EN & UA below]

  • 29 kwietnia 2022 | April 29 | 29 квітня
  • 17:00 – 18:30 | 5 – 6:30 pm
  • 8 – 108 lat | age: 8 – 108 | 8 – 108 років
  • Koszt: 1 zł | cost: 1 PLN | коштує 1 PLN
  • Zapisy przez FB | sign up by FB | реєстрація через FB

Główną ideą warsztatów jest zauważenie, jak taniec przejawia się w życiu codziennym.

W pierwszej części warsztatów skupimy uwagę na poruszaniu się w obrębie bardzo prostych, zrozumiałych dla każdego, obrazów natury, które później pozwolą nam poczuć i połączyć się w procesy taneczne, dziejące się cały czas we wszystkim co nas otacza. które już istnieją we wszystkim.

Druga część będzie skoncentrowana na tańcu jako rysunku w przestrzeni, dzięki czemu kruchy i niewidoczny taniec stanie się dla nas bardziej widoczny.

Masha Martos

– nauczycielka tańca współczesnego, praktyk performatywnych i cielesnych dla dzieci i dorosłych

– współorganizatorka szkoły tańca dla dzieci „Cheloveki” z siedzibą w Kijowie

– organizatorka różnych interdyscyplinarnych laboratoriów, łączących taniec z różnymi formami sztuki, takich jak rysunek, architektura, rzeźba, literatura, muzyka, ect.

– organizatorka letnich szkół tańca dla dzieci oraz edukacyjnych projektów tanecznych dla dorosłych

– tancerka, performerka

Interdisciplinary workshop on the World Dance Day would combine everyone from 8 till 108 years old. The main idea is to see the way dance manifests itself through life. 

In the first part, we will pay attention and move within very simple nature images, understandable for every age, which would allow us to feel and connect to dance processes, which already exist in everything. 

The second part would be more concentrated on dance as a drawing in space, so it makes fragile and unseen dance more visible to us.

Masha Martos 

– teacher of contemporary dance, dance, performative and body practices for children and adults 

– co-organizer of dance school for kids “Cheloveki” based in Kyiv 

– organizer of different interdisciplinary laboratories, which combined dance with different art forms, as drawing, architecture, sculpture, literature, music, ect

– organizer of summer dance schools for kids and educational dance projects for adults

– dancer, performer

“Міждисциплінарний воркшоп на Міжнародний День Танцю об’єднає усіх від 8 до 108 років. 

основна ідея – побачити та відчути як танець проявляє себе крізь звичайне життя. 

в першій частині, ми приділимо увагу та почнемо рухатися з простими природніми образами, зрозумілими для будь-якого віку, що дозволять нам приєднатися до процесу танцю, який вже існує у всьому живому. 

друга частина буде більш сконцентрована на танці, як малюнку у просторі, що зробить крихкий та невидимий процес танцю більш проявленим для нас».

Маша Мартос 

-викладач сучасного танцю, танцювальних, перформативних і тілесних практик для дітей та дорослих 

-співорганізатор школи танцю для дітей Cheloveki в Києві 

-організатор міждисциплінарних лабораторій, які поєднували танець з різними мистецькими напрямами, а також освітніх проектів для дітей та дорослих 

-танцівниця, перформерка